Общи условия

Тези условия обвързват всички потребители, които с натискането на всеки един обект, линк или бутон, разположен на страниците на  bonjour.bg (с изключение на линка към настоящите "Общи условия") се съгласяват, изцяло приемат и се задължават да спазват тези "Общи условия".


Настоящите условия могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на Потребителите. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност, ако Потребителят не е прочел последния вариант на настоящите условия. Последен вариант на условията може да се види по всяко време на адрес: www.bonjour.bg/obshti_uslovia


I. ПРЕДМЕТ


Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между Национални Дистрибутори ЕООД, гр. София, бул. Никола Мушанов  № 29-31, ж.к. Красна Поляна, ЕИК 000646284, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на електронния магазин „BONJOUR Cosmetics”, наричан по-долу „Bonjour.bg”.


ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА. ИЗИСКУЕМА ОТ ЗАКОНА ИНФОРМАЦИЯ


Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

1. Наименование на Доставчика: Национални Дистрибутори ЕООД
2. Седалище и адрес на управление : гр. София 1330, ж.к. Красна Поляна, бул. Никола Мушанов 29-31
3. Адрес за упражняване на дейността : гр. София 1330, ж.к. Красна Поляна, бул. Никола Мушанов 29-31
4. Данни за кореспонденция: гр София, ж.к. Красна Поляна, бул. Никола Мушанов 29-31, Email: sales@bonjour.bg , тел: +359 2 8026444.
5. Вписване в публични регистри: ЕИК 000646284
6. Номер на удостоверение за администратор на личните данни № 14447
7. Надзорни органи: (1) Комисия за защита на личните данни Адрес: гр. София, ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15, тел.: (02) 940 20 46 факс: (02) 940 36 40 Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg Уеб сайт: www.cpdp.bg (2) Комисия за защита на потребителите Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6, тел.: 02 / 980 25 24 факс: 02 / 988 42 18 гореща линия: 0700 111 22 Уеб сайт: www.kzp.bg
8. Oрган за алтернативно решаване на потребителски спорове: Обща Помирителна комисия към Комисията за защита на потребителите със седалище гр. София и район на действие територията на София, Софийска област, област Кюстендил и област Перник 
Адрес: гр. София 1000, пл. Славейков No 4А, тел. 02/ 9330 517, Интернет страница www.kzp.bg; e-mail: adr.sofia@kzp.bg
9. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG000646284


III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА Bonjour.bg


Чл. 3. Bonjour.bg e електронен магазин, достъпен на адрес в Интернет www.bonjour.bg , чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Доставчика в Bonjour.bg стоки, включително следното:


1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на Bonjour.bg и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
2. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с  ДОСТАВЧИКА чрез интерфейса на страницата на Bonjour.bg, достъпна в Интернет;
3. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от ДОСТАВЧИКА на Bonjour.bg;
4. Да извършват плащания във връзка със сключените договори с ДОСТАВЧИКА , съгласно поддържаните от Bonjour.bg начини за разплащане.
5. Да получават информация за нови стоки предлагани от Bonjour.bg;
6. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;


Чл. 4. За да използват Bonjour.bg  Ползвателите следва да имат достъп до Интернет, чрез компютър или друго устройство, което позволява достъп и визуализиране на Web базирано съдържание.  Ползвателите сами и за своя сметка осигуряват, както оборудването, така и самият достъп до Интернет. Bonjour.bg е предназначен за визуализиране чрез компютър, чрез web browser Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla Firefox или Google Chrome. Доставчикът не носи отговорност за каквито и да смущения и/или технически проблеми, препятстващи или затрудняващи ползването на Bonjour.bg, включително вследствие на особености на използваното от Ползвателите и/или от съответен Интернет доставчик, устройство, оборудване и/или софтуер.


Чл. 5. (1) Всеки Ползвател и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.
(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.


IV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА Bonjour.bg


Чл. 6. (1) За да използва Bonjour.bg за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола, в случаите, в които Bonjour.bg изисква регистрация. Ползвателят може да поръча от Bonjour.bg като гост или като регистриран потребител.
(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез регистрация по електронен път на Bonjour.bg.
(3) При попълване на регистрационната форма, Ползвателят е длъжен да предостави вярна и точна информация за себе си. При необходимост Ползвателят е длъжен да актуализира предоставената информация и данни. Не се допуска въвеждане на оскърбителна или противоречаща на морала информация, включително за потребителско име и парола, като Ползвателят изрично приема, че при нарушаване на това правило, както и при предоставяне на неточна, непълна или фиктивна информация, Доставчикът има право да откаже поръчка, както и да ограничи достъпа на Потребителя до Bonjour.bg и/или да изтрие профила на Ползвателя.
(4) В случай че за регистрация на Ползвателя се използва профил в уеб социални мрежи или други мрежи, страна по договора е лицето, което е титуляр на използвания за регистрацията профил в съответната социална или друга мрежа. В този случай Доставчикът има право на достъп до данните, необходими за идентифициране на Ползвателя в съответната социална или друга мрежа.
(5)  Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес, на който се изпраща и известие с информация за активиране на регистрацията.
(6)  След успешна регистрация и съхраняване на данните на Ползвателя  в системата, при всяка нова поръчка Ползвателят има възможност да промени адреса за доставка и личните си данни.
(7) Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на Ползвателя, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между Ползвателя и Доставчика, е „Основен електронен адрес“ по смисъла на тези общи условия. Ползвателят има право да променя своя Основен електронен адрес.
(8) При постъпване на заявка за промяна на Основния електронен адрес, Доставчикът изпраща искане за потвърждение на промяната. Искането за потвърждение се изпраща от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен електронен адрес.
(9) Промяната на Основния електронен адрес се извършва след потвърждение от Ползвателя, изразено чрез съобщение в отговор на искането за потвърждение, изпратено от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен електронен адрес.
(10) Доставчикът информира Ползвателя за извършената промяна, чрез електронно писмо, изпратено на посочения от Ползвателя Основен електронен адрес преди извършването на промяната му по ал. 8.
(11) Доставчикът не носи отговорност пред Ползвателя за неправомерна промяна на Основния  електронен адрес.
(12) Доставчикът може да изисква от Ползвателя използването на Основния електронен адрес в специфични случаи.
(13) В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своето потребителско име и/или парола, Доставчикът има право да приложи "Процедура за изгубени или забравени имена и пароли", според която Доставчикът има право да изиска от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.
(14) Всеки Ползвател е отговорен за поддържане на конфиденциалността на своите потребителско име и парола. Ползвателят е изцяло отговорен за всички дейности, достъпът, до които се извършват с неговите потребителско име и парола. Ползвателят се задължава да уведоми незабавно Доставчика за всяко неоторизирано използване на потребителското му име и парола и или за всяко друго нарушаване на сигурността.  Доставчикът не носи каквато и да отговорност за действията извършени чрез потребителското име и парола на даден Ползвател, вкл. за претърпени от Ползвател вреди.


Чл. 7. (1) Ползвател няма право да използва Bonjour.bg за да:


(а) въвежда или изпраща съдържание, което е заплашващо, дисредитиращо, клеветящо, обидно, противоречащо на морала, добрите нрави или закона.
(б) създава препратки, поддомейни, рекламни материали и др. подобни, обвързващи Bonjour.bg с какъвто и да е друг сайт в Интернет освен ако това не е изрично посочено от Bonjour.bg като разрешено.
(в) изпраща или разпространява нежелани или непоискани съобщения, компютърни вируси и др. подобни
(г) влияе на работата и функционирането на  Bonjour.bg или на други сайтове, компютърен или телекомуникационен софтуер или хардуер,
(д) нарушава или затруднява достъпа на други Ползватели до Bonjour.bg или други сайтове;
(е) събира и/или използва неправомерно лични данни на други Ползватели;
(ж) извършва каквито и да е други действия, които противоречат на основната цел на Bonjour.bg, а именно да функционира като електронен магазин.
(2) Доставчикът има право да ограничи достъпа до Bonjour.bg на всеки Потребител, който наруши която и да е забраните по ал.1 по-горе, да изтрие профила на Ползвателя и да информира компетентните органи за извършеното от него нарушение/я.


V. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ


Чл. 8. (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни, като изрично потвърждава, че не предоставя същите на трети лица за рекламни или промоционални цели.
(2) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на Основния  електронен адрес, който е бил посочен от съответния Ползвател в момента на регистрацията.
(3) Доставчикът приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни, достъпна на адрес www.bonjour.bg/lichnidanni


Чл. 9. Ползвателят изрично се съгласява, че Доставчикът има право да получи, използва и разкрива лични данни на Ползвателя, включително но не само: имена, ЕГН, номер на документ за самоличност, постоянен адрес, IP адрес и др., необходими за идентифицирането на Ползвателя, с оглед изпълнението на договор за покупко-продажба, на настоящите Общи условия, на закона, на нареждане на контролен орган или друго, във връзка с което Ползвателят се задължава да оказва пълно съдействие.


Чл. 10. (1) В съответствие със Закона за защита на личните данни, всеки Ползвател има право на достъп до собствените си лични данни, които е въвел или са станали достояние на Доставчика при или по повод използване от него на Bonjour.bg, както и на поправка на тези лични данни.

(2) Приемайки настоящите общи условия Ползвателите, които са регистрирали потребителско име и парола изрично се съгласяват предоставените от тях лични данни (включително избраните потребителско име и парола) да бъдат обработвани от Доставчика във връзка с доставка на поръчани стоки или услуги и при необходимост от помощ от служител на Bonjour.bg

(3) Всички доброволно предоставени от съответния Ползвател лични данни, които го идентифицират в процеса на ползване на Bonjour.bg се съхраняват, обработват и използват от Доставчика за целите на изпълнение на съответния договор за покупко-продажба, като Ползвателят се съгласява да бъдат използвани също и за поддръжка на определени функционалности на предлаганите услуги и за целите на рекламата на стоки и услуги.

VI. ПАТЕНТНИ, АВТОРСКИ И ДРУГИ СХОДНИ ПРАВА


11. (1) Всички стоки предлагани в Bonjour.bg се предлагат в оригиналният си вид и опаковка без промени от страна на ДОСТАВЧИКА, който е оторизиран дистрибутор на предлаганите стоки.
(2) Изображенията, наименованията на стоките и текстовете от Bonjour.bg са обект на авторски, патентни и други права на интелектуална собственост, поради което е забранено да се използват или променят по какъвто и да е начин, както и да бъдат копирани или разпространявани за каквато и да било обществена или търговска цел, вкл. употреба или публикуване в други електронни или печатни издания и/или Интернет страници, освен ако това не е изрично разрешено от Доставчика.
(3) Не се разрешава копиране и използване на каквато и да е част от дизайна или софтуера използван от  Bonjour.bg.


VII. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА


Чл. 12. (1) Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в Bonjour.bg след избор на желания продукт/и, въвеждане на потребителско име и парола, респективно попълване на лични данни, в случай на правене на поръчката като гост, натискане на бутон „Съгласен съм с общите условия“ и натискане на бутона „Финализирай поръчката“.
(2) Договорът се сключва на български език.
(3) Купувач по договора за покупко-продажба  с Доставчика е Ползвателят съгласно данните, предоставени  и съдържащи се при регистриране на конкретната поръчка.
(4) Преди сключване на договора Ползвателят има право да избере стоките и количеството им, начинът и сроковете за доставка според предложените от Bonjour.bg варианти.
(5) По всяко време преди завършване на Поръчката Ползвателят има право да променя избраните от него стоки и услуги.
(6) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика са посочени в профила на всяка стока на Bonjour.bg. Предоставената информация не претендира за изчерпателност. Част от информацията може да бъде предоставена на чужд език ако няма възможност за точен превод на български език, с оглед използваната терминология или съществува опасност при превода да се изгуби ценна информация относно характеристиките на стоката.
(7) Цената на стоката е посочена от Доставчика в профила на всяка стока в Bonjour.bg. Посочената цена включва всички данъци и такси, но не включва разходите за доставка, които са посочени отделно преди извършване на покупката в раздел „Количка” и след избор от потребителя на „метод на плащане” и „метод на доставка”.  Доставчикът има правото да променя цените по свое усмотрение, по всяко време без да дължи предварително уведомяване на Ползвателите. Ползвателят е длъжен да заплати цената, която е била посочена в Bonjour.bg по време на правене на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от настоящата. При допуснати технически грешки при публикуването, Доставчикът има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи каквото и да е обещетение на Ползвателя, освен да възстанови сумите платени и/или депозирани от него, ако има такива.
В случай че стоката е с намалена цена, съобщението за намалени цени е с поставяне на новата цена до старата, която е зачертана. Ако не е посочен срок на намалената цена, тази цена важи до изчерпване на количествата, но не повече от 1 месец или 6 месеца, когато е при условия по чл.66 ал.2 от ЗЗП. Съобщението за намаляване на цената е посочено, както в профила на стоката, така и в „Количка“, преди финализиране на поръчката.
Преди сключването на договора, в раздел „Количка“ на Bonjour.bg е посочена общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.
(8) След избора на стоките, които желае да закупи, Ползвателят е длъжен да се легитимира с потребителско име и парола. Ако не е регистриран, Ползвателят може да извърши регистрация в Bonjour.bg или да извърши покупката като Гост.
(9) Bonjour.bg съдържа технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде финализиранa поръчката, като автоматична проверка на въвеждане на имена, телефон, адрес, e-mail. Въпреки това, Ползвателите са длъжни внимателно да въведат и да проверят правилността на въведената от тях информация.
(10) Преди финализиране на поръчката, Ползвателят е длъжен да избере метод на плащане и метод на доставка, съгласно възможностите, предлагани от Bonjour.bg
(11) Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на финализиране на поръчката от Ползвателя. Поръчката се счита за  финализирана от Ползвателя,  след на натискане  на бутоните “Съгласен съм с общите условия” и "Финализирай поръчката".От този момент Ползвателят влиза в договорни отношения с Доставчика, касаещи конкретната покупка при настоящите Общи условия. От този момент, възниква и задължението на Ползвателя да заплати поръчаните стоки, съгласно избрания начин на плащане.
(12) За сключването на договора за покупко-продажба на стока, Доставчикът изрично уведомява Ползвателя на посочения от него електронен адрес.
(13) Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.


VIII. ДОСТАВКА НА СТОКАТА


Чл. 13. (1) Доставчикът доставя стоките на посочения от Ползвателите адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Ползвателите данни са неверни или заблуждаващи.


Чл. 14. (1) Срокът на доставка на стоката е три работни дни, считано от първия работен ден, следващ датата на финализиране на поръчката от Ползвателя*. Доставчикът си запазва правото да удължава посочения срок с до 7 дни без да информира предварително Ползвателя, и да удължава срока над 7 дни с предварителното одобрение от страна на Ползвателя.
* Срокът за доставка може да бъде по-дълъг в зависимост от наличността на поръчания продукт, общия обем поръчки, населеното място, където следва да бъде доставена поръчаната стока и др., като същият се съобщава на Ползвателя на посочения от него телефон.
(2) Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това Позлвателя и да възстанови платените от него суми в срок до 30 работни дни от датата, на която Доставчикът е следвало да изпълни задължението си по договора.


Чл. 15. Доставчикът си запазва правото да променя подизпълнителя извършващ доставката без да предупреждава предварително Ползвателя, стига това да не променя начина на доставка.


Чл. 16. Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на получаването й и ако не отговаря на поръчката или има недостатъци да уведоми за това незабавно Доставчика.


IX. ПЛАЩАНЕ


Чл. 17. (1) Ползвателят се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.
(2) Ползвателят  избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика цената на доставка на стоките преди или в момента на доставката им.
(3) Заплащането се извършва в съответствие с избрания начин на плащане.
(4) При заплащане с наложен платеж инкасирането на цената на сделката се извършва от куриера доставил пратката със стоката или стоките, като в този случай Ползвателят е длъжен да му предостави пълната стойност на доставяната поръчка.


X. ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. ЗАКОНОВА ГАРАНЦИЯ


Чл. 18. Правилата на настоящия раздел се прилагат спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в Bonjour.bg, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние.


Чл. 19. (1) Ползвателят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок до 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. Когато Ползвателят е поръчал няколко стоки с една поръчка, които се доставят отделно, 14 дневният срок започва да тече от датата на приемане на последната стока.
(2) Условие за упражняване правото на отказ от договора е стоката да бъде върната във вида, в който е получена, със запазен търговски вид и да не е употребявана, вкл. да не са премахнати или с нарушена цялост етикети, опаковки, стикери, пломби и др. подобни, които целят установяването на разопаковането или употребата на стоката, без това да ограничава възможността Ползвателя да отвори опаковката на пратката, за да провери Стоката.
(3) При упражняване на правото на отказ, Ползвателят не заплаща каквито и да е разходи, с изключение на тези за доставка в случай, че е избрал различен от стандартния най-евтин за Доставчика начин за доставяне на поръчката, както и разходите за връщането на стоката обратно.
(4) За да упражни правото си на отказ, Ползвателят трябва да уведоми Доставчика за решението си да се откаже от договора в горепосочения 14 дневен срок с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща или електронната форма на Bonjour.bg), като предостави своето име, географски адрес и ако има такива, телефонен номер, факс и електронен адрес. Ползвателят може да използва и стандартния формуляр за отказ, съгласно Приложение No.6 към чл. 47, ал.1, т.8 и чл. 52, ал.2 и 4 от ЗЗП, но това не е задължително. Препоръчително е Ползвателят да изпише номера на поръчката или номера на фактурата заедно с имената и IBAN сметката на титуляра, по която трябва да бъде възстановена сумата. Доставчикът изпраща на Ползвателя потвърждение за получаване на изявлението за отказ на посочения от Ползвателя електронен адрес.
(5) В рамките на 14 дни след заявеното желание за отказ от договора Ползвателят следва да върне стоката на Доставчика на адрес: гр. София 1330, ж.к. Красна Поляна, бул. Никола Мушанов 29-31.
(6) Ползвателят заплаща само преките разходи за връщане на Стоката.
(7) Ползвателят се задължава да съхранява Стоките с грижата на добър стопанин до връщането им обратно на Доставчика.


Чл. 20. (1) В срок от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на Ползвателя да се откаже от договора, Доставчикът възстановява всички суми, получени от Ползвателя, включително разходите за доставка  (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Ползвателя начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от Доставчика).
(2) От сумата, която Ползвателят е платил по договора, се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако Ползвателят е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това Доставчика.
(3) Доставчикът си запазва правото да забави възстановяването на сумите, до получаване обратно на Стоките или докато Ползвателят не представи доказателство, че е изпратил Стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.
(4) Доставчикът извършва възстановяването, като използва същото платежно средство, използвано от Ползвателя при първоначалната трансакция, освен ако той изрично не се съгласи за друг начин. Във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с разходи за Ползвателя.


Чл. 21. Правото на отказ от договора не се прилага в следните случаи:
• за доставка на стоки и предоставяне на услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, които Доставчикът не е в състояние да контролира;
• за доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от търговеца и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;
• за доставка на стоки, изработени по поръчка на Ползвателя или съобразно неговите индивидуални изисквания;
• за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
• за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
• за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;


Чл. 22. Независимо дали Доставчикът или производителят предлагат някои стоки с търговска гаранция (наличието на гаранция и конкретните условия се посочват изрично от Доставчика едновременно с доставката на стоката), всички предлагани стоки се ползват от законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба, съгласно ЗЗП.


XI. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ


Чл. 23. Настоящите условия могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на Ползвателите. Доставчикът не носи отговорност, ако Ползвателят не е прочел последния вариант на настоящите условия.


Чл. 24. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес www.bonjour.bg/obshti-uslovia заедно с всички допълнения и изменения в тях.

ХII. ДРУГИ УСЛОВИЯ


Чл. 25. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.


Чл. 26. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.


Чл. 27. (1) Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд.
(2) При възникване на спорове, Ползвателите могат да потърсят помощ и чрез Интернет платформата за решаване на потребителски спорове на Европейската комисия (https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=BG).

Чл. 28. За оказване на помощ след продажбата (например при нужда от разяснения за употребата на продукт и др. подобни) Ползвателите може да се свържат с Bonjour.bg на тел:  +359 28026407


Последна актуализация на 05.04.2017г.

 

Върни До Горе